Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest ZPUE Spółka Akcyjna
  z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Jędrzejowskiej 79c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, wysokość kapitału zakładowego 12 362 008,83 zł – kapitał opłacony w całości, posiadająca numery identyfikacyjne NIP 656-14-94-014, (zwana dalej ZPUE).
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZPUE może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email iod@zpue.pl.
 3. ZPUE będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych.
 4. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona ZPUE została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony blog.zpue.pl.
 5. ZPUE przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ZPUE jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej blog.zpue.pl.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz ZPUE usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www.
 8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od ZPUE dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. ZPUE nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować.

Back To Top